Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Chếch 45° (Lơi 45°)

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Côn thu

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Cút 90° (Co 90°)

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Cút 90° ren ngoài (Co 90° ren ngoài)

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong)

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Măng Sông

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Măng sông ren ngoài

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Măng sông ren trong

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Nút bịt (nắp bịt ngoài)

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Ống nhựa PPR

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

Ống tránh

0

Ống & phụ kiện PPR (NEW)

0